logo-mini

Rizikové pílenie

Vykonávame výrub a pílenie stromov v priestoroch, kde nie je možné vyrúbať celý strom naraz.

Napríklad stromy v hustej zástavbe, stromy v záhradách, stromy, ktoré zasahujú nad elektrické vedenie, nad strechy, stromy naklonené atď.

Pílenie sa vykonáva postupným zrezávaním stromu od koruny nadol, vetvy sa spúšťajú na lanách do presne vymedzeného priestoru.

Ušetrite si svoje starosti, my sa o Vaše riziko postaráme
Pred Po

Havarijný stav vrby - Ryba Košice

Pílenie orechu - Poproč

Pílenie vŕby - Klatovianka

Pílenie bukov - Zlatá Idka

Informácie k vytvoreniu cenovej ponuky

 • Typ stromu

  O aký druh stromu sa jedná? Listnatý alebo ihličnatý? Pre čo najpresnejšiu cenovú ponuku je potrebné uviesť obvod stromu meraný od zeme vo výške 130 cm.
 • Terén

  O aký terén sa jedná? Táto informácia je potrebná pre správny výber techniky (lezecká výbava, plošina atď.).
 • Okolie stromu

  Aká je približná vzdialenosť stromu od nehnutelnosti? Nachádzajú sa v blízkosti stromu nejaké ďalšie zariadenia (elektrické vedenie, prípojky atď.) ?
 • Lokalita

  Kde máme prísť? Aká je vzdialenosť od Košíc?

Vyhláška

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m².
 2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada).
 3. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách.
 4. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu.
 5. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Zdroj: Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z.

Máte záujem alebo nejakú otázku?